فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی ماست
ماست پاستوریزه چکیده موسیر230گ %6چربی ‹
%7تخفیف
ماست پاستوریزه چکیده موسیر230گ %6چربی ‹

6,500 تومان

6,045 تومان

ماست پرچرب 2ک دبه  PE‹ دامداران
%7تخفیف
ماست پرچرب 2ک دبه PE‹ دامداران

19,500 تومان

18,135 تومان

ماست کم چرب 2ک دبه  PE‹ دامداران
%7تخفیف
ماست کم چرب 2ک دبه PE‹ دامداران

17,500 تومان

16,275 تومان

ماست 2200گ %4/2چربی دبه ‹ تهران
%7تخفیف
ماست 2200گ %4/2چربی دبه ‹ تهران

23,000 تومان

21,390 تومان

ماست 2200گ %4/2چربی سطل - پگاه گلپایگان
%7تخفیف
ماست 2200گ %4/2چربی سطل - پگاه گلپایگان

31,000 تومان

28,830 تومان

ماست 2200گ %1/5چربی دبه ‹ تهران
%7تخفیف
ماست 2200گ %1/5چربی دبه ‹ تهران

19,900 تومان

18,507 تومان

ماست آرسیل 1ل کم چرب -پگاه تهران
%7تخفیف
ماست آرسیل 1ل کم چرب -پگاه تهران

8,800 تومان

8,184 تومان

ماست پروبیوتیک همزده 2ک هراز
%17تخفیف
ماست پروبیوتیک همزده 2ک هراز

31,000 تومان

25,730 تومان

ماست خامه ای سنتی 900گ %6چربی سطل ‹تین دامداران
%7تخفیف
ماست خامه ای سنتی 900گ %6چربی سطل ‹تین دامداران

17,000 تومان

15,810 تومان

ماست پاستوریزه 900گ %4/1چربی - تین دامدارن
%7تخفیف
ماست پاستوریزه 900گ %4/1چربی - تین دامدارن

9,700 تومان

9,021 تومان

ماست ھمزده پروبیوتیک 2200گ کم چرب دبه EPدرفویل
%7تخفیف
ماست ھمزده پروبیوتیک 2200گ کم چرب دبه EPدرفویل

31,000 تومان

28,830 تومان

ماست خامه ای آرسیل 900گ %6چربی لیوان پگاه تهران
%7تخفیف
ماست خامه ای آرسیل 900گ %6چربی لیوان پگاه تهران

12,000 تومان

11,160 تومان

ماست سنتی 2ک پرچرب خمره ای %4/2چربی پگاه
%7تخفیف
ماست سنتی 2ک پرچرب خمره ای %4/2چربی پگاه

31,000 تومان

28,830 تومان

ماست کم چرب900 گ دامداران
%7تخفیف
ماست کم چرب900 گ دامداران

8,000 تومان

7,440 تومان

ماست سوئیسی همزده 1000 گرم 5%چربی دومینو
%7تخفیف
ماست سوئیسی همزده 1000 گرم 5%چربی دومینو

17,000 تومان

15,810 تومان

ماست همزده طعم دار 2200گ پرچرب  PE‹ کاله
%7تخفیف
ماست همزده طعم دار 2200گ پرچرب PE‹ کاله

32,000 تومان

29,760 تومان

ماست هموژنیزه دلال 750گ کم چرب F.Gدرپلمپ ‹ هراز
%7تخفیف
ماست هموژنیزه دلال 750گ کم چرب F.Gدرپلمپ ‹ هراز

14,000 تومان

13,020 تومان

حالت شب