فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی آبمیوه
نکتار هلو 1ل تتراپک ‹ ساندیس
%7تخفیف
نکتار هلو 1ل تتراپک ‹ ساندیس

16,000 تومان

14,880 تومان

نکتارسیب 1000سی سی تتراپک ‹ ساندیس
%7تخفیف
نکتارسیب 1000سی سی تتراپک ‹ ساندیس

16,000 تومان

14,880 تومان

نکتار پرتقال 1ل تتراپک ‹ ساندیس
%7تخفیف
نکتار پرتقال 1ل تتراپک ‹ ساندیس

16,000 تومان

14,880 تومان

نکتارپرتقال 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن
%7تخفیف
نکتارپرتقال 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن

20,000 تومان

18,600 تومان

نکتار6میوه 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن
%7تخفیف
نکتار6میوه 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن

19,000 تومان

17,670 تومان

نوشیدنی بی گازهلوCC240تکه هلو ‹ گلشن
%7تخفیف
نوشیدنی بی گازهلوCC240تکه هلو ‹ گلشن

5,000 تومان

4,650 تومان

نکتارهلو 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن
%7تخفیف
نکتارهلو 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن

19,000 تومان

17,670 تومان

نکتار آناناس 1ل جمیناتتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتار آناناس 1ل جمیناتتراپک ‹ تکدانه

26,000 تومان

24,180 تومان

آبمیوه زلال شده آلبالو 1ل تتراپک ‹ ساندیس
%7تخفیف
آبمیوه زلال شده آلبالو 1ل تتراپک ‹ ساندیس

16,000 تومان

14,880 تومان

نکتار پرتقال جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتار پرتقال جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه

22,000 تومان

20,460 تومان

نوشیدنی بی گازپرتقال CC240پرک وپالپ دار‹ گلشن
%7تخفیف
نوشیدنی بی گازپرتقال CC240پرک وپالپ دار‹ گلشن

5,000 تومان

4,650 تومان

نکتارسیب وموز 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن
%7تخفیف
نکتارسیب وموز 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن

19,000 تومان

17,670 تومان

نکتارآناناس 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن
%7تخفیف
نکتارآناناس 1ل تتراپک جمینا‹ گلشن

20,000 تومان

18,600 تومان

نوشیدنی بی گازآناناس CC240تکه وپالپ ‹ گلشن
%7تخفیف
نوشیدنی بی گازآناناس CC240تکه وپالپ ‹ گلشن

5,000 تومان

4,650 تومان

نکتارسیب وموزجمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتارسیب وموزجمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه

22,000 تومان

20,460 تومان

نکتار انبه جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتار انبه جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه

26,000 تومان

24,180 تومان

آب پرتقال 200سی سی پاکت بلند ‹ تکدانه
%7تخفیف
آب پرتقال 200سی سی پاکت بلند ‹ تکدانه

5,000 تومان

4,650 تومان

آب انگور 200سی سی پاکت بلند ‹ تکدانه
%7تخفیف
آب انگور 200سی سی پاکت بلند ‹ تکدانه

5,000 تومان

4,650 تومان

آب آلبالوزلال جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
آب آلبالوزلال جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه

22,000 تومان

20,460 تومان

نوشیدنى آلوئه ورا240سى سى حاوی تکه میوه نوشینه
%7تخفیف
نوشیدنى آلوئه ورا240سى سى حاوی تکه میوه نوشینه

5,000 تومان

4,650 تومان

نکتارگلابى 1ل تتراپک فروت لند
%10تخفیف
نکتارگلابى 1ل تتراپک فروت لند

22,000 تومان

19,800 تومان

آبمیوه زلال شده آلبالو 300سی سی  PET‹ می ماس
%13تخفیف
آبمیوه زلال شده آلبالو 300سی سی PET‹ می ماس

5,000 تومان

4,350 تومان

نکتارزرشک 1ل تتراپک جمینا ‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتارزرشک 1ل تتراپک جمینا ‹ تکدانه

24,000 تومان

22,320 تومان

آب انارزلال جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
آب انارزلال جمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه

22,000 تومان

20,460 تومان

نکتارپرتقال توسرخ 1ل تتراپک جمینا‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتارپرتقال توسرخ 1ل تتراپک جمینا‹ تکدانه

24,000 تومان

22,320 تومان

آب چندمیوه 200سی سی پاکت بلند ‹ تکدانه
%7تخفیف
آب چندمیوه 200سی سی پاکت بلند ‹ تکدانه

5,000 تومان

4,650 تومان

نکتار هلوجمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه
%7تخفیف
نکتار هلوجمینا 1ل تتراپک ‹ تکدانه

22,000 تومان

20,460 تومان

آبمیوه زلال شده آلبالو 1ل  PET‹ می ماس
%13تخفیف
آبمیوه زلال شده آلبالو 1ل PET‹ می ماس

20,000 تومان

17,400 تومان

آبمیوه زلال شده پرتقال 1ل  PET‹ می ماس
%13تخفیف
آبمیوه زلال شده پرتقال 1ل PET‹ می ماس

20,000 تومان

17,400 تومان

پرتقال 2800 گرمی شادلی
%17تخفیف
پرتقال 2800 گرمی شادلی

90,000 تومان

74,700 تومان

آبمیوه گازدارلیمونعناع 1ل عالیس
%7تخفیف
آبمیوه گازدارلیمونعناع 1ل عالیس

9,000 تومان

8,370 تومان

آبمیوه انگورقرمز1ل عالیس
%7تخفیف
آبمیوه انگورقرمز1ل عالیس

9,000 تومان

8,370 تومان

حالت شب