فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی پودر کیک
پودرکیک نیمه آماده 500گ توت فرنگی جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ توت فرنگی جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ نارگیل جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ نارگیل جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک براونی 400گ مرطوب جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک براونی 400گ مرطوب جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک 500گ نارگیل کاکائوجعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک 500گ نارگیل کاکائوجعبه ‹ رشد

24,950 تومان

23,204 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ موزجعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ موزجعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ آناناس جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ آناناس جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک آماده 400گ نسکافه جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک آماده 400گ نسکافه جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ پرتقال جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ پرتقال جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

حالت شب