فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی خشکبار
بادام زمینى 30گ سرکه نمکى PPـمزمز
%10تخفیف
بادام زمینى 30گ سرکه نمکى PPـمزمز

5,000 تومان

4,500 تومان

بادام زمینى نمکى 30گ PPـمزمز
%10تخفیف
بادام زمینى نمکى 30گ PPـمزمز

5,000 تومان

4,500 تومان

مغز تخمه آفتابگردان 40 گرم چی توز
%7تخفیف
مغز تخمه آفتابگردان 40 گرم چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

بادام زمینی نمکی 40گ چی توز
%7تخفیف
بادام زمینی نمکی 40گ چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

لیمو عمانی 150گ سلفون - خشکپاک
%7تخفیف
لیمو عمانی 150گ سلفون - خشکپاک

29,650 تومان

27,575 تومان

بادام زمینی روکش دار هالوپینو 40 گرم چی توز
%7تخفیف
بادام زمینی روکش دار هالوپینو 40 گرم چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

رطب مضافتى بم 600گ دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتى بم 600گ دیماس

31,000 تومان

26,970 تومان

رطب مضافتی بروات 500گ درجه 1 دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتی بروات 500گ درجه 1 دیماس

27,500 تومان

23,925 تومان

زرشک250 گ - خشکپاک
%7تخفیف
زرشک250 گ - خشکپاک

39,000 تومان

36,270 تومان

بادام زمینی 25گ روکش پنیر متالایز PP‹ مزمز
%10تخفیف
بادام زمینی 25گ روکش پنیر متالایز PP‹ مزمز

5,000 تومان

4,500 تومان

کشمش مویز450 گ ـ خشکپاک
قیمت قدیم
کشمش مویز450 گ ـ خشکپاک

51,000 تومان

51,000 تومان

تخمه آفتابگردان 250گ ترش ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
تخمه آفتابگردان 250گ ترش ظرف طلقى ـرازک

17,000 تومان

17,000 تومان

رطب مضافتى بروات 750گ درجه 1جعبه دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتى بروات 750گ درجه 1جعبه دیماس

39,000 تومان

33,930 تومان

زرشک خشک 175گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
زرشک خشک 175گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

25,100 تومان

25,100 تومان

خرمامضافتی باهسته 700گ کادویی ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 700گ کادویی ‹ خرمای پارسان

49,500 تومان

41,085 تومان

خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان

50,000 تومان

41,500 تومان

توت خشک 100گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
توت خشک 100گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

15,000 تومان

12,000 تومان

آلبالوخشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
آلبالوخشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

18,500 تومان

18,500 تومان

لیموعمانى 150گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
لیموعمانى 150گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

26,000 تومان

20,800 تومان

کشمش پلوئی350 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
کشمش پلوئی350 گ ـ خشکپاک

23,300 تومان

21,669 تومان

تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرم چی توز
%7تخفیف
تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرم چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

مغزتخمه کدونمکی 30گ متالایز ‹ مزمز
%7تخفیف
مغزتخمه کدونمکی 30گ متالایز ‹ مزمز

8,000 تومان

7,440 تومان

کشمش پلویی900 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
کشمش پلویی900 گ ـ خشکپاک

60,000 تومان

55,800 تومان

آلوخشک صادراتى 350گ ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
آلوخشک صادراتى 350گ ظرف طلقى ـرازک

28,000 تومان

28,000 تومان

توت خشک 175گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
توت خشک 175گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

25,000 تومان

20,000 تومان

تخمه آفتابگردان200 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
تخمه آفتابگردان200 گ ـ خشکپاک

19,500 تومان

18,135 تومان

قیسى خشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
قیسى خشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

48,000 تومان

38,400 تومان

خرمامضافتی باهسته 550گ جعبه ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 550گ جعبه ‹ خرمای پارسان

39,500 تومان

32,785 تومان

مغز تخمه کدو 40 گ چی توز
%7تخفیف
مغز تخمه کدو 40 گ چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

آلو زرد 200 گ سلفون - خشکپاک
%7تخفیف
آلو زرد 200 گ سلفون - خشکپاک

12,000 تومان

11,160 تومان

خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان

44,000 تومان

36,520 تومان

تخمه آفتابگردان 250گ 2آتیشه ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
تخمه آفتابگردان 250گ 2آتیشه ظرف طلقى ـرازک

24,000 تومان

19,200 تومان

تخمه آفتابگردان نمکی 130گ ناتلزمتالایز چاکلز
%7تخفیف
تخمه آفتابگردان نمکی 130گ ناتلزمتالایز چاکلز

10,000 تومان

9,300 تومان

آلوخشک سیاه 350گ ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
آلوخشک سیاه 350گ ظرف طلقى ـرازک

16,000 تومان

16,000 تومان

انجیر خشک 200 گ سلفون - خشکپاک
%7تخفیف
انجیر خشک 200 گ سلفون - خشکپاک

56,000 تومان

52,080 تومان

خرمازردعسلی 850گ درجه 1 دیماس
%13تخفیف
خرمازردعسلی 850گ درجه 1 دیماس

28,000 تومان

24,360 تومان

رطب مضافتی 650گ بروات درجه یک دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتی 650گ بروات درجه یک دیماس

33,500 تومان

29,145 تومان

حالت شب